2021/2. Ek Yerleştirme İlanı Hakkında
11 Ekim 2021

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                         

IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ İLAN METNİ

                                     2021/2. Ek Yerleştirme –25.10.2021

          5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 12 Nisan 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boş olan ve yeni açılan Aile Hekimliği pozisyonlarıiçin aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  (İlgili bölüm)”hükümleri uygulanacaktır.

           2021 Yılı 2. Ek yerleştirme işlemi; 25 Ekim  2021  Pazartesi günü saat 14.00’de,Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü (Ek bina) Toplantı Salonunda Yerleştirme Komisyon Üyeleri huzurunda yapılacaktır. 2021 Yılı 2.Ek yerleştirmeye esas son listede olup işleme katılan hekimler ek yerleştirme işlemi süresince idari izinli sayılacaklardır.2021Yılı 2.Ek yerleştirme işlemine katılacak olan hekimlerden toplantı salonu girişinde imza alınacaktır.

           Başvurular 18.10.2021-19.10.2021-20.10.2021 tarihleri  arasında saat 08:30 - 17:00 saatleriarasındaİl Sağlık Müdürlüğü (Ek bina) Aile Hekimliği Birimine yapılabilecektir.

          Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden geçirildikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü (ek bina)   Aile Hekimliği Birimine şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

          Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin siteyi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

          İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

    TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

1)   Aile Hekimliği 2021 Yılı 2.ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

 2)Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz.Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.  Bu nedenle 2021 Yılı 2.ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın 04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2020/1 sayılı Genelge’nin 9 uncu Maddesinde “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ nin Ek-3 ünde yer alan “Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.  

4) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir  bir mazereti olanların yerine noterden alınacak 25.10.2021 Ekim tarihinde yapılacak olan  Iğdır İli Aile Hekimliği 2021 yılı 2. Ek Yerleştirme esnasında sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

 5)Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.

 6) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

 7) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen       poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

8) Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler 2021 yılı 2.ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “2021 yılı 2.ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır.

  9) Ek yerleştirmede başvurular, Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği, hekimlerin durumlarına göre A,B1(Aile hekimi olarak yerleşmiş sözleşmeli aile hekimliği uzmanı), B2 (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, kadrosu ilimizde olan aile hekimliği uzmanı), C ve D grubu olarak alınmaktadır. Bu gruplardan A grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi içlerinde hizmet puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde hekimlere erteleme hakkı verilecek olup, bu hak aşağıdaki şekilde işletilecektir.

 *A grubundan erteleme hakkını kullananlar hem kendi grubu içerisinde hem de alt gruplarda istedikleri sırada araya girebileceklerdir.

 * B1 ve B2 grubunda başvuran aile hekimleri aile hekimliği uzmanı olarak erteleme hakkını B grubunun yerleştirme oturumu tamamlanana kadar kullanabileceklerdir. Bu gruptaki hekimler B grubunun oturumu tamamlanana kadar yerleştirilme hakkını kullanmadıkları takdirde, B1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubundan itibaren, B2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise D grubundan itibaren bu gruplarda yer alan hekimlerle birlikte hizmet puanlarına göre yerleşebileceklerdir.

  * C ve D grubunda yer alan hekimler ise erteleme haklarını yerleştirme işlemi bitene kadar kullanabileceklerdir.

  * Erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri halinde ilk olarak grup öncelikleri sonra da hizmet puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.

 

10) Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.  Bu Maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

 

 11) İlanda belirtilen sınıflanmış aile hekimliği birimlerinin grubu, birimin boşaldığı tarihteki sınıflama grubu olup, bu birimleri tercih edecek hekim, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde talep ettiği grup için bağlı bulundukları İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapacak, bu süreç içinde hangi grup şartlarını taşıyor ise o grup üzerinden ödeme yapılacaktır.

 12)  Aile Hekimliği gönüllülük esasına göre olduğundan, yerleşenhekimler tercih ettikleri birime tanımlı mobil, yerinde sağlık hizmeti gibi görevleri yapmakla yükümlüdürler. Tercih yapıldıktan sonra yapılacak itirazlar bu sebeple dikkate alınmayacaktır. 

13) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm 2021 yılı 2.Ek yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.    

 

  14) 25  Ekim 2021  tarihinde yapılan 2021/2.ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler tercih ettiği birimler için geçici sözleşme imzalayacaklar ve Valilik Onayına müteakiben görevlerinebaşlayacaklardır.

 

  15) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 04/02/2020 tarihli 1293 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2020/1 Sayılı Genelgesi ile21/09/2021 tarih ve 13199  sayılı 2021/8 Sayılı Genelgesi yayınlanmış olup; Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri başvuruları, muvafakat değerlendirmesi, genelgelere göre yapılacaktır.

 

                             

 

 

 

                            BAŞVURU VE MÜRACATLARIN KABULÜ 

 

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. maddesine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Buna göre;

 

  1) a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

      b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

 

    c) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

*(Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının 28/04/2017 tarih ve 99858683/641.04/1167 sayılı yazısında; Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile ; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu Yönetmelikle değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık Merkez  veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” ibaresi ve Geçici 3. Maddesinin  ikinci fıkrasının  yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Bu itibarla aile hekimliği yerleştirme işlemleri;  il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık Merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlere ilişkin öncelik hakkı bulunmamaktadır.

  ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

 d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK

                               SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ

 

       25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar’ başlıklı  15 inci  maddesine gereği aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

 

a)  Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1.Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge

2.Göreve Başlama Belgesi

3.Geçerli kimlik fotokopisi

4.Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01/07/2021 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak) / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

5.Askerlik/Doğum öncesinde fiilen 6 (altı) ay aile hekimliği yaptığına dair belge.

6.  Aile Hekimi Bilgi Formu

7. Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu  

 

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

 

b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

 

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları için;

1. Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01/07/2021 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak) / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan aile hekimliği uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

2. Geçerli kimlik fotokopisi

3. Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Personel Birimi tarafından onaylanmış belge

4.  Aile Hekimi Bilgi Formu

 


Sözleşmeli aile hekimi olmayan, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları için:

1. Halen Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan hekimler için 01/07/2021 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı   ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak)

2.Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3.Geçerli kimlik fotokopisi

4.Aile Hekimi Bilgi Formu

5. Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu


 

 

 

c) (Değişik: RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler

 

 c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

 

         1) 01/07/2021 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.(Puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak.)

         2) Geçerli kimlik fotokopisi

         3) Aile Hekimi Bilgi Formu

         4) Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Personel Birimi tarafından onaylanmış belge.

          5) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya; ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge.

          6) Mazeret nedeniyle naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler.       

          7)Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması  bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.

         8) c) Bendinin6. ve 7. Maddelerinde yer alan gruplardan başvuran hekimler için, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 2020/1 ve 2021/8 Sayılı Genelgesinin ilgili maddesi gereği, çalıştıkları sağlık tesisinden alacağı muvafakat belgesi.

 

 

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

 

d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

 

1.Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar dışında kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerin onaylı hizmet cetveli dökümü (Kurum onaylı)

2. Geçerli kimlik fotokopisi

3.Ek-3’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname (Yalnızca muvafakat verilenler yerleştirme işlemi alınacaktır. Alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

4. Aile Hekimi Bilgi Formu

5. Devlet Hizmet Yükümlüsü olup olmadığına dair belge.

6.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)  veya;

  - ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

 

 

                                                                                                                    Dr. Caner TAZEGÜN

                                                                                                                    Iğdır İl Sağlık Müdürü GEREKLİ EVRAK VE BİLGİLENDİRME DOKÜMANLARI İÇİN TIKLAYINIZ