overlay

2019-4 Ek Yerleştirme İlan Metni

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                             

IĞDIR SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE HEKİMLİĞİ 2019/4. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURUSU

                                     2019/4. Ek Yerleştirme – 27.08. 2019

          5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 12 Nisan 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır. Herhangi bir sebeple boş olan ve yeni açılan Aile Hekimliği pozisyonlarıiçin aile hekimliği ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, “Aile Hekimliği Yönetmeliği  (İlgili bölüm)”hükümleri uygulanacaktır.

           2019 Yılı 4. Ek yerleştirme işlemi; 27 Ağustos Salı  günü saat 15.00’da,Iğdır İl Sağlık Müdürlüğü (Cezaevi yanı ek bina) Toplantı Salonunda Yerleştirme Komisyon Üyeleri huzurunda yapılacaktır. 2019 Yılı 4.Ek yerleştirmeye esas son listede olup işleme katılan hekimler ek yerleştirme işlemi süresince idari izinli sayılacaklardır. 2019 Yılı 4.Ek yerleştirme işlemine katılacak olan hekimlerden toplantı salonu girişinde imza alınacaktır.

           Başvurular  19 Ağustos 2019 -23 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 08:30 - 17:00 saatleri arasında  İl Sağlık Müdürlüğü (Cezaevi yanı ek bina) Aile Hekimliği Birimine yapılabilecektir.

          Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden geçirildikten sonra İl Sağlık Müdürlüğü (Cezaevi yanı ek bina)   Aile Hekimliği Birimine şahsen yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

          Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave İl Sağlık Müdürlüğü web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle ilimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin siteyi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.

          İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  TERCİH VE yerleştirme işlemLERİYLE ilgili açıklama

1)   Aile Hekimliği 2019 Yılı 4.ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır.

     a) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı genelgesinin 3 maddesinin d bendinde “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları ve tabibler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ünde yer alan “ Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki  aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.  hükmü yer almakta olup, bu hükümdoğrultusunda işlem tesis edilecektir.

 2) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu nedenle 2019 Yılı 4. ek yerleştirme işlemine başvuru yapacak hekimlerimizin son yerleşmiş oldukları birimde 1 (bir) yıl fiilen çalışmış olmaları gerekmektedir. Bu sürenin hesaplanmasında müracaat tarihinin son günü olan 23 Ağustos  2019  tarihi esas alınacaktır.

3) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir  bir mazereti olanların yerine noterden alınacak “ 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak olan  Iğdır İli Aile Hekimliği 2019 yılı 4. Ek Yerleştirme esnasında sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

      4)Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.

    5) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

      6) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen       poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.

       7) Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler 2019 Yılı 4.ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “2019 Yılı 4. ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır.

       8)   Ek yerleştirmede başvurular, Aile hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği, hekimlerin durumlarına göre A,B1(Aile hekimi olarak yerleşmiş sözleşmeli aile hekimliği uzmanı), B2 (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, kadrosu ilimizde olan aile hekimliği uzmanı), C ve D grubu olarak alınmaktadır. Bu gruplardan A grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi içlerinde hizmet puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde hekimlere erteleme hakkı verilecek olup, bu hak aşağıdaki şekilde işletilecektir.

 *A grubundan erteleme hakkını kullananlar hem kendi grubu içerisinde hem de alt gruplarda istedikleri sırada araya girebileceklerdir.

 * B1 ve B2 grubunda başvuran aile hekimleri aile hekimliği uzmanı olarak erteleme hakkını B grubunun yerleştirme oturumu tamamlanana kadar kullanabileceklerdir. Bu gruptaki hekimler B grubunun oturumu tamamlanana kadar yerleştirilme hakkını kullanmadıkları takdirde, B1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubundan itibaren, B2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise D grubundan itibaren bu gruplarda yer alan hekimlerle birlikte hizmet puanlarına göre yerleşebileceklerdir.

  * C ve D grubunda yer alan hekimler ise erteleme haklarını yerleştirme işlemi bitene kadar kullanabileceklerdir.

  * Erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri halinde ilk olarak grup öncelikleri sonra da hizmet puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.

       9) Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz.  Bu Maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

        10)  Tercih edilen aile hekimliği birimi  “E” den farklı bir gruba dâhilse (A,B,C,D), yerleşen hekimlerin iş başı yaptıktan sonraki 5 gün içinde birime ait gruba devam etmek istediklerine dair Aile Hekimliği Birimine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçe verilmemesi halinde birimin grubu “E” olarak tanımlanacaktır.

        11)  Aile Hekimliği gönüllülük esasına göre olduğundan, yerleşenhekimler tercih ettikleri birime tanımlı mobil, yerinde sağlık hizmeti gibi görevleri yapmakla yükümlüdürler. Tercih yapıldıktan sonra yapılacak itirazlar bu sebeple dikkate alınmayacaktır. 

        12) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm 2019 Yılı 4. Ek yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır.    

  13) 27 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019/ 4.ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler tercih ettiği birimler için geçici sözleşme imzalayacaklar ve Valilik Onayına müteakiben görevlerine başlayacaklardır.

     14) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu 2017/21 Sayılı Genelgesi yayınlanmış olup; Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri başvuruları, muvafakat değerlendirmesi, genelgeye göre yapılacaktır.

AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTE MUVAFAKAT İŞLEMLERİ

GENELGE 2017/21

         5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3’ maddesinin birinci fıkrasında  ‘’Sağlık Bakanlığı; Bakanlık ve diğer kamu kurum veya kuruluşları personel olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi veya kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye… yetkilidir.”  hükmüne yer verilmiştir.

          Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya mahal verilmemesi amacıyla, sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

 1.   Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi /aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
 2.   Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenmelerinde korunacaktır.
 3.   Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.
  1. Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının 19/03/2019  tarih ve 3920 sayılı 2019/5 Genelgesi ile yapılan değişikliğe  istinaden; Bakanlığımız  Eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %85 in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %70'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir. Ancak eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl hizmeti olanlar  ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak olanlara, bulunduğu hastanelerden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70 in altına düşmemek şartıyla muvafakat verilmiştir.
  2. 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabiple uzman tabiplere, aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimleri uzmanları, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.
  3. Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.

   ç)     663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile sağlığı   

            elemanı  olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir .      

    

  4. 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimleri uzmanları ve tabipleri, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı ay içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin Ek-3 ‘ünde yer alan ‘’Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi ‘’ sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.
  5. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden herhangi bir sertifikaya  (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.)sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir.
  6. Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanı eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir.

 4. Aile hekimi uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir.

 5.  Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda bulunanalar arasında hizmetin faşından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin  (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelenmesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

 6. Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı ‘’Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ‘’konulu genelge yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.

                                başvuru ve müracatların kabulu

        25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. maddesine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Buna göre;

  1)  a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

c) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler.

*(Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığının 28/04/2017 tarih ve 99858683/641.04/1167 sayılı yazısında; Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile ; Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu Yönetmelikle değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık Merkez  veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler” ibaresi ve Geçici 3. Maddesinin  ikinci fıkrasının  yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Bu itibarla aile hekimliği yerleştirme işlemlerin;  il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık Merkez  veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlere ilişkin öncelik hakkı bulunmamaktadır.

ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLAN SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ

       25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar’ başlıklı  15 inci  maddesine gereği aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

a)  Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.

a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1.Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge

2.Göreve Başlama Belgesi

3.Geçerli kimlik fotokopisi

4.Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01/07/2019 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak) / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

5.Askerlik/Doğum öncesinde fiilen 6 (altı) ay aile hekimliği yaptığına dair belge.

6.  Aile Hekimi Bilgi Formu

7. Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu  

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.

b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları için;

1. Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01/07/2019 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak) / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan aile hekimliği uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

2. Geçerli kimlik fotokopisi

3. Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Personel Birimi tarafından onaylanmış belge.

4.  Aile Hekimi Bilgi Formu


Sözleşmeli aile hekimi olmayan, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları için:

1. Halen Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan hekimler için 01/07/2019 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı   ( Hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak)

2.Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3.Geçerli kimlik fotokopisi

4.Aile Hekimi Bilgi Formu

5. Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu


c) (Değişik: RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler

 c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

         1) 01/07/2019 tarihli güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.(Puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacak.)

         2) Geçerli kimlik fotokopisi

         3) Aile Hekimi Bilgi Formu

         4) Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Personel Birimi tarafından onaylanmış belge.

          5) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış) veya; ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge.

          6) Mazeret nedeniyle naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belgeler.       

          7)Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması  bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.

         8) c) Bendinin6. ve 7. Maddelerinde yer alan gruplardan başvuran hekimler için, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu genelgesinin 3. Maddesinin  (a)  bendinde yer alan “Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya branşında doluluk oranı %70’in altına, bütünleşmiş hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı % 50’nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.” ibaresi gereği çalıştıkları sağlık tesisinden alacağı muvafakat belgesi)

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1.Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar dışında kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerin onaylı hizmet cetveli dökümü (Kurum onaylı)

2. Geçerli kimlik fotokopisi

3.Ek-3’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname (Yalnızca muvafakat verilenler yerleştirme işlemi alınacaktır. Alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

4. Aile Hekimi Bilgi Formu

5. Devlet Hizmet Yükümlüsü olup olmadığına dair belge.

6.1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)  veya;

  - ‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge .

                                                                                                           

                                                                                                                      Dr. Alpaslan EROL

                                                                                                                    Iğdır İl Sağlık Müdürü 

GEREKLİ FORM VE DÖKÜMANLAR İÇİN TIKLAYINIZ